Tên miền – domain name là cái gì vậy?

Mục đích chính của tên miền là để cung cấp một hình thức đại diện thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh địa chỉ bằng số hay gọi là IP. Việc dịch từ tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện.

0 Comments