Work Out ngày 10 của 28/04/2020

Ngày tập cuối cùng của tháng 04/2020. Đầu tháng 4 cử nghĩ rằng ít nhất tập được 15 ngày. Mình làm biếng hơn kỳ vọng, kết thúc tháng 4 chỉ tập được 10 ngày.

0 Comments